Laddar innehållet... Laddningen styrs av din uppkoppling.

Stadgar

MISS MJAU STADGAR

Stadgar antagna den 15 december 2010.
Uppdatering av § 13 på årsmöte 2011-12-22.

§1 Föreningens namn är Miss Mjau.

§2 Föreningen har sitt säte i Lunds kommun.

§3 Föreningen är en ideell förening.

§4 Föreningen har som syfte att genom att skapa och sälja smycken kunna stötta organisationer som jobbar med hemlösa katter. Föreningens grundsyn vilar på en föreställning om att alla katter har rätt till liv. Alla katter har ett egenvärde och alla katter har således rätt till välbefinnande oavsett om de är hemlösa eller har en ägare. Miss Mjau vill ekonomiskt stötta de organisationer som arbetar med hemlösa katter.

§5 Föreningen är religiöst och partipolitiskt oberoende.

§6 Verksamhetsår är den 1 januari till den 31 december.

§7 Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar, aktivt bidrar till föreningens verksamhet och syfte enligt §4 samt betalar medlemsavgift till föreningen. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Vid avstängning återbetalas medlemsavgift för återstående del av året.

§8 Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande, kassör, sekreterare och vid behov en eller flera extra ledamöter. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmötet och tillträde sker direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

§9 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

§10 Ordinarie årsmöte skall hållas mellan 1 oktober och 31 december. Styrelsen
beslutar om tid och plats. För att vara korrekt utlyst måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. Följande ärenden skall behandlas på ordinarie årsmöte:

Mötets öppnande
Mötets utlysning
Val av mötets ordförande
Val av mötets sekreterare
Val av två personer att justera protokollet
Styrelsens verksamhetsår förra året
Ekonomisk berättelse förra året
Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
Årets verksamhetsplan
Årets budget och fastställande av medlemsavgift
Val av årets styrelse
Val av årets revisorer
Val av årets valberedare
Övriga frågor
Mötets avslutande

§11 Extra årsmöte. Om styrelsen eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen tillkalla extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor innan mötet ska hållas. På extra årsmöte kan endast de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§12 Föreningens firma tecknas av ordförande, kassör eller sekreterare var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.

§13 Styrelsen beslutar löpande vilka organisationer som donation ska göras till enligt föreningens syfte definierat i § 4. Förslag på organisationer som kan bli föremål för donation kan lämnas av samtliga medlemmar. För att en organisation ska vara aktuell för donation från Miss Mjau måste den helt dela Miss Mjau’s etiska syn på hantering av hemlösa katter enligt § 4. Ansökande förening behöver fylla i ett formulär som sedan skickas in för granskning. Styrelsen granskar kort därefter och tar beslut. Styrelsen kan välja att utse ett granskningsutskott på minimum tre (3) personer för att behandla och granska förslag på organisationer till vilka Miss Mjau ska donera pengar.

§14 Rösträtt. Endast fullt betalande, närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§15 Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Enkel röstövervikt betyder att minst hälften av personer med rösträtt närvarande på mötet måste rösta för ett förslag för att det ska gå igenom. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.

§16 Stadgeändring. Dessa stadgar kan endast ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändring (§16) och upplösning (§17) kräver likalydande beslut på två på varandra följande årsmöten.

§17 Upplösning. Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst tre medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på sista årsmötet.